تازه‌‌های کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی

(An introduction to methods of geothermometry and geobarometry)

 

تألیف و ترجمه: نرگس شیردشت زاده - رامين صمدی

(شابک:978-964-04-4854-0، 99 صفحه، چاپ اول، بهار ۱۳۸۹)

ISBN: (978-964-04-4854-0)

 

این کتاب شامل مباحثی راجع به روشهای مورد استفاده به منظور زمیندماسنجی (دماسنج گارنت - بيوتيت، دماسنج گارنت – مسکوويت، دماسنج گارنت – هورنبلند، دماسنج گارنت – كلينوپيروكسن، دماسنج تك كلينوپيروكسن، دماسنج كلينوپيروكسن – مذاب، دماسنج پيروکسن، دماسنج كلينوپيروكسن – ارتوپيروكسن، دماسنج اليوين – اسپينل، دماسنج تيتانيم موجود در بيوتيت، دماسنجي بر اساس ترکيب آمفيبول، دماسنج هورنبلند – پلاژيوكلاز، دماسنج پلاژيوكلاز - آلكالي فلدسپار، دماسنجي بر اساس ترکيب پرهنيت، دماسنجي اسكارن‌ها بر اساس مجموعه كاني‌ها، دماسنج کلريت، دماسنج گارنت- ايلمنيت، دماسنج گارنت-کورديريت، دماسنج کورديريت – هرسينيت، دماسنج گارنت- ارتوپيروکسن، دماسنج گارنت-کلريت، دماسنج تيتانيم موجود در کوارتز، دماسنج ارتوپيروکسن- اسپينل- اليوين، دماسنج ارتوپيروکسن- اسپينل، دماسنج گارنت – فنجيت، دماسنج بيوتيت-تورمالين، دماسنج مسکوويت، دماسنج گارنت-کورديريت- سيليمانيت-کوارتز، دماسنج اليوين-کلينوپيروکسن) و زمینفشارسنجی (فشارسنجي بر اساس ترکيب آمفيبول، فشارسنج آلومينيم موجود در آمفيبول، فشارسنج گارنت- بيوتيت- مسکوويت-آلومينوسيليکات-کوارتز، فشارسنج کلينوپيروکسن، فشارسنج کورديريت - هرسينيت) ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید، دانشجویان و محققین محترم برای بهره‌گیری از کتاب "آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌دماسنجی" می توانند به کتابخانه دانشکده علوم دانشگاه‌های ذیل مراجعه بفرمایند:

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه زنجان

 دانشگاه دامغان

 دانشگاه بیرجند

  دانشگاه اصفهان

 پژوهشکده علوم زمین

 دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه صنعتی شاهرود

 دانشگاه تربیت معلم تهران

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

 دانشگاه تهران ، پردیس علوم

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

 دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد خوراسگان

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 دانشگاه  آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 

      پیام پايگاه

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق پست الکترونیک پایگاه اقدام فرمایید.

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران