نرگس شیردشت زاده

فارسی | English

دکتر نرگس شیردشت زاده

 

 

 

  تالیفات

      آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، ویرایش دوم، (در دست تهیه).

 

     گارنت: مفاهیم کانی شناسی، منشاء و دمافشارسنجی. ، رامین صمدی، نرگس شیردشت زاده، 1389، چاپ اول، 106 ص.  (ISBN: (978-964-04-5349-0.

 

      آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، 1389، چاپ اول، 99 ص.  (ISBN: (978-964-04-4854-0.


  
 پترولوژی سنگ های دگرگونی افیولیت ملانژ نایین، استان اصفهان. نرگس شیردشت زاده، تیر 1386، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 

 

    موضوعات مورد علاقه

سنگ های دگرگونی مرتبط با افیولیت ها / آمفیبولیت / اسکارن /  زمین دماسنجی / زمین فشار سنجی / منشاء گارنت

 

 

 

    مقالات علمی ارائه شده در مجلات ISI

Place of Publication

Date of Publication

Authors

Title of Paper

 

Neues Jahrbuch Fur Geologie Und Palaontologi. Vol. 25. published online 2009. Doi: 10.1127/0077-7749/2009/025x-xxxx.

2010

Nargess Shirdashtzadeh*

Ghodrat Torabi

Shoji Arai

Metamorphism and metasomatism in the Jurassic of Nain ophiolitic mélange, Central Iran

 

 

    مقالات علمی ارائه شده در مجلات معتبر علمی - پژوهشی

  عنوان مقاله

نویسندگان

سال

محل انتشار

 

کاني شناسي بازالت هاي منشوري غرب بروني (جنوب غرب اردستان، ايران)

عبدالرزاق جباري، يورگن کوپکه، منصور قرباني، قدرت ترابي،

نرگس شيردشت زاده

1388

مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان

زمين‌دماسنجي اسكارن هاي موجود در افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، ايرج نوربهشت،

نرگس شيردشت زاده*، تهمينه پيرنيا

1386

مجله علمي پژوهشي بلورشناسي و كاني شناسي ايران (ISC)

شماره 2، ص 357-382

 

مطالعه آمفيبوليت ها و دايك هاي آمفيبوليتي موجود در افيوليت ملانژ هاي نايين و عشين زوار

قدرت ترابي،

نرگس شيردشت زاده*،

ايرج نوربهشت، تهمينه پيرنيا

1386

مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان

جلد 29، شماره 3، ص 109-128

کاربرد آناليز کاني ها و سنگ کل در شناسايي سنگ زايي گدازه هاي بالشي افيوليت نايين

قدرت ترابي، الهام عبداللهي،

نرگس شيردشت زاده

1387

مجله علمي پژوهشي بلورشناسي و كاني شناسي ايران (ISC)

شماره 2، ص 295 -312

 

پترولوژی سنگ های ولکانیک ائوسن شمال غرب اوردیب (شمال شرق استان اصفهان)

قدرت ترابی،

نرگس شیردشت زاده

1388

مجله علمي پژوهشي بلور شناسی و کانی شناسی ایران (ISC)،  شماره چهارم، ص 519-534

بررسي اسكارن هاي موجود در افيوليت ملانژ شمال نايين (استان اصفهان، ايران)

قدرت ترابي،

شوجي آرايي،

نرگس شيردشت زاده*،

ميكي شيراساكا،‌ عبدالرزاق جباري، حسين ترابي

1385

مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان

جلد 23، شماره 1، ص 221-228

 

    مقالات ارائه شده در همایش ها

 

عنوان مقاله

نویسندگان

سال

محل انتشار

1

كاني شناسي اسكارن هاي افيوليت ملانژ شمال نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، ‌ايرج نوربهشت،

نرگس شيردشت زاده*

1384

هفته پژوهش سال 1384 دانشگاه اصفهان، ص 72-74.

2

مطالعه آمفيبوليت ها و اسكارن هاي افيوليت ملانژ شمال نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، ايرج نوربهشت،

نرگس شيردشت زاده*

1384

بيست و چهارمين گردهمايي علوم زمين، ص 84.

3

بررسي آنكلاو هاي موجود در اسكارن هاي افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، ايرج‌نوربهشت،

نرگس شيردشت زاده*،

تهمينه پيرنيا

1385

چهاردهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران، ص 80-86.

4

بررسي انواع دگرگوني ها و سنگ هاي دگرگوني موجود در افيوليت ملانژ شمال نايين

نرگس شيردشت زاده*،

قدرت ترابي، تهمينه پيرنيا، الهام عبداللهي

1385

هفته پژوهش سال 1385 دانشگاه اصفهان،

5

مقايسه لرزوليت هاي افيوليت ملانژ نايين و عشين زوار

تهمينه پيرنيا، قدرت ترابي،

نرگس شيردشت زاده*

1385

هفته پژوهش سال 1385 دانشگاه اصفهان

6

مطالعه قطعات سنگي مختلف موجود در اسكارن هاي افيوليت ملانژ شمال نايين

نرگس شيردشت زاده*،

قدرت ترابي، ايرج نوربهشت

1386

نخستين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران، ص 327-332.

7

ژئوترمومتري اسكارن ها و گرانيت هاي افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، ايرج نوربهشت، نرگس شيردشت زاده*

1385

دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، ص 114.

8

كاربرد كلينوپيروكسن به عنوان ژئوترمومتر و شاخص پتروژنيك آمفيبوليت ها

نرگس شيردشت زاده*،

قدرت ترابي

1386

يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 1050 تا 1057

9

مطالعه كلينوپيروكسن هاي موجود در هارزبورگيت ها و لرزوليت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)

قدرت ترابي، تهمينه پيرنيا،

نرگس شيردشت زاده

1385

دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران،‌ ص 97.

10

تعيين دما، فشار، عمق و نوع فرآيند موثر بر تشكيل پريدوتيت هاي گوشته افيوليت نايين،

تهمينه پيرنيا، قدرت ترابي،

نرگس شيردشت زاده

1386

نخستين كنگره زمين شناسي كاربردي ايران، ص 316-320.

11

مطالعه متابازيت هاي پالئوزوييك كوه معراجي، شرق منطقه انارك (استان اصفهان)

قدرت ترابي، فرشته بيات،

نرگس شيردشت زاده

1386

پانزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، ص 659-662.

12

پتروگرافي و مينرال شيمي ولکانيک هاي ائوسن جنوب غرب جندق

(شمال شرق اصفهان)

سيد محسن طباطبايي منش، قدرت ترابي، ليلا محمودآبادي،

نرگس شيردشت زاده

1386

پانزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران،دانشگاه فردوسي مشهد، ص 689-693.

13

پتروگرافي و شيمي کاني هاي سنگ هاي بازيک در کوه چاه پلنگ

(جنوب چوپانان - شمال شرق اصفهان)

قدرت ترابي، فرشته بيات،

نرگس شيردشت زاده

1386

پانزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد.، ص 650-654.

14

پتروگرافي و مينرال شيمي سنگ هاي ولكانيك بازيك غرب بياضه

(جنوب خور، استان اصفهان)

قدرت ترابي، اميد همتي،

نرگس شيردشت زاده

1386

پانزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد،ص 646-649.

15

پتروگرافي و شيمي كاني ها در گدازه هاي بالشي و دياباز هاي شمال حاجي آباد (جنوب غرب خور، استان اصفهان)

قدرت ترابي، سميه كريمي،

نرگس شيردشت زاده

1386

پانزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، 681-684

16

بررسي پتانسيل کانه زايي در توده اسکارن بر اساس ترکيب گارنت

(ده‌نو، شمال غرب مشهد)

رامين صمدي،

نرگس شيردشت زاده،

محمدولي ولي زاده، حسن ميرنژاد

1387

چهارمین همايش ملي محيط زيست و زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر.

17

کاربرد ژئوترمومتري گارنت-هورنبلند براي آمفيبوليت‌ها، افيوليت ملانژ نايين

نرگس شيردشت زاده،

مهدي جمالي، رامين صمدي،

قدرت ترابي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، ص 1027

18

کاربرد گارنت در بررسي منشاء و شرايط ترموديناميکي گرانيت

نرگس شيردشت زاده،

رامين صمدي، قدرت ترابي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، 1026

19

کاربرد کلينو پيروکسن آذرين به عنوان شاخص پتروژنيک آمفيبوليت‌ها

نرگس شيردشت زاده،

مهدي جمالي، قدرت ترابي

1387

همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور مرکز اصفهان

20

مطالعه پتروژنز توده توناليتي ده‌‌نو

(شمال‌غرب مشهد)

رامين صمدي،

نرگس شيردشت زاده

1388

سومين همايش تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور،  اصفهان

21

 کاربرد ترکيب بیوتیت در مطالعه منشاء و شرایط ترمودینامیکی تونالیت‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدی

نرگس شیردشت زاده

دکتر محمدولی ولی‌زاده، دکتر حسن میرنژاد

1388

بیست و هفتمين گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همايش انجمن زمين‌شناسی

(سازمان زمین شناسی ایران، تهران)

22

زمين ‌دماسنج تيتانيم موجود در بيوتيت: گارنت‌شيست‌هاي منطقه ده‌نو

(شمال‌غرب مشهد)

رامين صمدي، رضا زماني

نرگس شيردشت‌زاده

هيروشي کاواباتا

1388

کنفرانس ملی دسناوردهای نوین علوم زمین، دانشگاه آزاد بهبهان

 

    مقالات علمی ارائه شده در همایش های بین المللی

Place of Publication

Date of Publication

Authors

Title of Paper

No.

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Nargess Shirdashtzadeh,

Ghodrat Torabi,

Ramin Samadi

Metamorphic Rocks in Ophiolitic mélange of Nain (Isfahan, Iran)

1

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Mehdi Jamali

Nargess Shirdashtzadeh

Ramin Samadi

Petrogenes of Pseudo-colored mélange of middle Zefreh fault

2

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Ramin Samadi

Narges Shirdashtzadeh

Hiroshi Kawabata

Petrology of tonalitic rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad, Iran)

3