کليات

 

دروس کمبود دوره کارشناسی ارشد پترولوژي

نام درس

واحد عملی واحد نظری

ترمودینامیک

0

2

آمار و احتمالات

0

3

دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد پترولوژي

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی سنگ های آذرین 1

1

2

پترولوژی سنگ های آذرین 2

1

2

پترولوژی سنگ های دگرگونی

1

2

ژئوشیمی پیشرفته

0

3

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

0

2

ذادیوکریستالوگرافی

0

2

ژئوکرونولوژی

0

2

دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد پترولوژي

نام درس

واحد عملی واحد نظری

پترولوژی تجربی

0

2

آتشفشان شناسی پیشرفته

0

2

زمین شناسی ایزوتوپ ها

0

2

جدایش کانی ها

1

1

روش های غیرمیکروسکی شناسایی کانی ها

1

0

گوهرشناسی

0

2

ژئوشیمی کانسارهای گرمابی

0

2

ژئوشیمی کانسارهای رسوبی

0

2

کانه زایی و تکتونیک

0

2

    عنوان درس ها (مقطع دکتری)

دروس الزامی دوره دکتری پترولوژي

نام درس

واحد عملی واحد نظری

افیولیت ها

0

2

کربناتیت ها

0

2

آندزیت ها

0

2

میگماتیت ها

0

3

گرانیت ها

0

2

کیمبرلیت ها

0

2

بارالت ها

0

2

لامپروفیر ها

0

2

سنگ های پیروکلاستیک

0

2

کافت زایی

0

2

ژئوشیمی سیالات گرمابی

0

2

ژئوترمومتری سیالات درگیر

0

2

کانی زایی در پوسته قاره ای پرکامبرین

0

2

انکلاوها و پترولوژی گرانیت ها

0

2

ساختار و خواص فیزیکی ماگما

0

2

ژئوترمومتری سیالات درگیر

0

2

واکنش های دگرگونی

0

2

ژئودینامیک مجموعه های آذرین

0

2

متاسوماتیسم گوشته

0

2

دگرگونی دما بالا و آناتکسی پوسته

0

2

رخساره های ولکانیکی

0

2

ژئودینامیک دگرگونی

0

2

دگرگونی و مناطق برشی

0

2

ماگماتیسم و تکتونیک صفحه ای

0

2

ژئوشیمی خاک های نادر و عناصر کمیاب

0

2

سنگ های آذرآواری

0

2

دگرگونی دما پایین

0

2

سنگ های آلکالن

0

2

آنالیز دستگاهی

0

2

ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار

0

2

پتروژنز سنگ های ماگمایی ایران

0

2

    راهنمای نحوه پذیرش در کارشناسی ارشد رشته سنگ شناسی (پترولوژي)

{ دانشگاههای پذیرش کننده }

دانشگاه های سراسری

اصفهان - بوعلی سینا همدان - تبریز - تربیت مدرس تهران - تربیت معلم تهران - تهران - دامغان - زنجان - باهنر کرمان - شهید بهشتی - صنعتی شاهرود - بیرجند - فردوسی مشهد - پژوهشکده علوم زمین

دانشگاه آزاد

تهران شمال - تهران علوم و تحقیقات - خوراسگان - شاهرود

  

{مواد امتحانی ویژه آزمون سراسری در گرایش پترولوژی }

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

3

1

1

1

نام درس

چینه شناسی

اقتصادی

 

 

ضریب درس

 1

 1

 

 

 

{در گرایش پترولوژی مواد امتحانی ویژه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی }

نام درس

سنگ شناسی

ایران

ساختمانی

ژئوشیمی

ضریب درس

3

1

2

2