رامین صمدی

فارسی | English

 

دکتر رامین صمدی

 


 

  تالیفات

      آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، ویرایش دوم، (در دست تهیه).

 

     گارنت: مفاهیم کانی شناسی، منشاء و دمافشارسنجی. ، رامین صمدی، نرگس شیردشت زاده، 1389، چاپ اول، 106 ص.  (ISBN: (978-964-04-5349-0.

 

      آشنایی با روش های زمین دماسنجی و زمین فشار سنجی. نرگس شیردشت زاده، رامین صمدی، بهار 1389، ویرایش اول، 99 ص.  (ISBN: (978-964-04-4854-0.


   
بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال ‌غرب مشهدرامین صمدی،  1387، پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.

 

     موضوعات مورد علاقه

ژئوشيمي / دگرگوني /  منشاء گارنت آذرين / زمین دماسنجی / زمین فشار سنجی

 

 

    مقالات علمی ارائه شده در مجلات معتبر بین المللی

Place of Publication

Date of Publication

Authors

Title of Paper

No.

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie

2010

R. Samadi, H. Mirnejad, H. Kawabata

Mineral composition and P - T evolutions in the regional and contact metamorphism of metapelitic rocks from Dehnow Area, Northeast of Iran: Evidence for inverted metamorphic zones

1

 

2010

R. Samadi, H. Mirnejad, H. Kawabata

The origin of garnet megacrysts in Dehnow Tonalite, NE Iran

2

 

2010

R. Samadi, H. Mirnejad, H. Kawabata

Major element chemistry of igneous clinopyroxenes as an indicator mineral in amphibolites

3

 

    مقالات علمی ارائه شده در مجلات معتبر علمی - پژوهشی

 

عنوان مقاله

نویسندگان

سال

محل انتشار

1

زمين‌دماسنجی و زمين‌فشارسنجي سنگ‌های دگرگونی منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي، محمدولی ولي‌زاده، حسن ميرنژاد، هیروشی کاواباتا

1389

مجله علوم زمین

(در دست داوری)

2

مطالعه کانه‌زايي در اسکارن‌هاي منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي، حسن ميرنژاد، هیروشی کاواباتا

1389

مجله پترولوژی

(در دست داوری)

3

کاربرد ژئوشيمي گارنت در مطالعات ترموديناميکي توده توناليتي ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي، حسن ميرنژاد، هیروشی کاواباتا

1389

مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی
(در دست تهیه)

4

پتروگرافي و زمين‌دماسنجي توده‌هاي گرانيتوييدي افيوليت ملانژ نائين

نرگس شیردشت‌زاده، قدرت ترلبی، رامین صمدی

1389

مجله علوم واحد علوم و تحقیقات
(در دست داوری)

 

    مقالات علمی ارائه شده در همایش های بین المللی

Place of Publication

Date of Publication

Authors

Title of Paper

No.

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Ramin Samadi

N. Shirdashtzadeh

H. Kawabata

Petrology of tonalitic rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad, Iran)

1

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

N. Shirdashtzadeh

Ghodrat Torabi,

Ramin Samadi

Metamorphic Rocks in Ophiolitic mélange of Nain (Isfahan, Iran)

2

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Mehdi Jamali

N. Shirdashtzadeh

Ramin Samadi

Petrogenes of Pseudo-colored mélange of middle Zefreh fault

3

The first International Applied Geological Congress, Mashhad, Iran

2010

Fatemeh Zaeimnia,
Ali Kananian,

Ramin Samadi

Investigation on effects of contamination in south Amlash mafic intrusions, Northern IRAN

4

 

    مقالات ارائه شده در همایش ها

 

عنوان مقاله

نویسندگان

سال

محل انتشار

1

کاربرد ترکيب بیوتیت در مطالعه منشاء و شرایط ترمودینامیکی تونالیت‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدی

نرگس شیردشت زاده،دکتر محمدولی ولی‌زاده، دکتر حسن میرنژاد

1388

بیست و هفتمين گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همايش انجمن زمين‌شناسی

(سازمان زمین شناسی ایران، تهران)

2

زمين ‌دماسنج تيتانيم موجود در بيوتيت: گارنت‌شيست‌هاي منطقه ده‌نو

(شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدی

رضا زمانی، نرگس شیردشت‌زاده، هیروشی کاواباتا

1388

نخستین کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین

دانشگاه آزاد بهبهان

3

مطالعه پتروژنز توده توناليتي ده‌‌نو

(شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدی، نرگس شیردشت‌زاده، حسن میرنژاد

1388

سومين همايش تخصصي زمين شناسي دانشگاه پيام نور اصفهان

4

بررسي شرايط ترموديناميکي دگرگوني ناحيه‌اي و تشکيل آمفيبوليت‌ها،

افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان)

نرگس شيردشت‌زاده

رامین صمدي

کیوان شیعیان

1388

اولین همایش معدن و علوم وابسته- دانشگاه آزاد طبس

5

بررسي شرايط دمايي حاکم بر تشکيل شيست‌هاي منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي

نرگس شيردشت‌زاده، کیوان شیعیان

1388

اولین همایش معدن و علوم وابسته- دانشگاه آزاد طبس

6

پتروگرافي و مينرال‌شيمي شيست‌هاي منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدی

1388

اولین همایش معدن و علوم وابسته- دانشگاه آزاد طبس

7

مطالعه شيمي مگاکريست‌هاي گارنت در توده اسکارني ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي

محمدولی ولي‌زاده، حسن ميرنژاد

1387

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کاني‌شناسي ايران

8

دماسنجي گارنت- بيوتيت و گارنت- مسکوويت مجموعه دگرگوني ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي

محمدولی ولي‌زاده، حسن ميرنژاد، ناهید صحرارو

1387

هفدهمين همايش بلورشناسي و کاني‌شناسي ايران

9

مطالعه خاک رس‌هاي استان همدان به منظور توليدآجر و سفال (مطالعه موردي)

ناهیدصحرارو،ع نمازي،ج رسولي،

رامین صمدی

1388

هفدهمين همايش بلورشناسي و کاني‌شناسي ايران

10

ترموبارومتري گارنت- بيوتيت و آمفيبول توده توناليتي ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي

محمدولی ولي‌زاده، حسن ميرنژاد، هیروشی کاواباتا

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

11

 مينرال‌ شيمي و پتروگرافي مجموعه توناليتي ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي

محمدولی ولي‌زاده، حسن ميرنژاد، هیروشی کاواباتا

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

12

بررسي عناصر ناسازگار (REEs و HFSEs) گابروهاي ساب آلکالن جنوب املش، شمال ايران

فاطمه زعيم‌نيا، علی کنعانيان

رامین صمدي

مژگان صلواتي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

13

منشأ گابروهاي آلکالن جنوب املش، شمال ايران

فاطمه زعيم‌نيا، علی کنعانيان

رامین صمدي

مژگان صلواتي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

14

کاربرد شيمي گارنت در بررسي منشاء و شرايط ترموديناميکي گرانيت

نرگس شيردشت‌زاده، قدرت ترابي

رامین صمدي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

15

کاربرد ژئوترمومتري گارنت - هورنبلند براي آمفيبوليت‌ها، افيوليت ملانژ نايين

نرگس شيردشت‌زاده، مهدی جمالي، قدرت ترابي

رامین صمدي

1387

دوازدهمين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران

16

بررسي تأثير آلودگي پوسته‌اي در گابروهاي آلکالن جنوب املش، استان گيلان

فاطمه زعيم‌نيا، علی کنعانيان،

رامین صمدي

مژگان صلواتي

1387

چهارمین همايش ملي محيط زيست و زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر.

17

بررسي پتانسيل کانه زايي در توده اسکارن بر اساس ترکيب گارنت

(ده‌نو، شمال غرب مشهد)

رامين صمدي،

نرگس شيردشت زاده،محمدولي ولي زاده، حسن ميرنژاد

1387

چهارمین همايش ملي محيط زيست و زمين شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي اسلامشهر.

18

شیمی و منشاء تورمالین موجود در هورنفلس‌ ده‌نو

(شمال‌غرب مشهد)

رامین صمدي،

 حسن ميرنژاد

1389

دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی

19

زمین فشارسنجی گارنت شیست‌های منطقه ده‌نو با استفاده از روش  GBMAQ

رامین صمدي،

نرگس شیردشت‌زاده

1389

دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی

20

کاربرد دماسنج گارنت- مسکوویت برای گرانيتوييدهاي با پتاسيم بالا، افیولیت ملانژ نایین

نرگس شيردشت‌زاده، قدرت ترابي،

رامین صمدي

1389

دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران