پيام پايگاه

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 

 American Association for the Advancement of Science  

 American Ceramic Society

 American Chemical Society  and Geochemistry division 

 American Crystallographic Association 

 American Geological Institute 

 American Geophysical Union

 Association for Women GeoScientists  

 Association Francaise de Micromineralogie (French Association of Micromineralogy) 

 The Association of Applied Geochemists  

 Australian Clay Minerals Society

 Clay Minerals Society

 Deutsche Mineralogische Gesellschaft

 European Association for Geochemistry

 European Association of Chemistry and the Environment (ACE)

 European Crystallographic Association

 European Mineralogical Union

 European Union of Geosciences

 The Fluorescent Mineral Society

 The Geochemical Society

 The Geological Society (London)

 The Geological Society of America

 Geological Association of Canada

 

 International Association of GeoChemistry

 International Association for Mathematical Geology

 The International Association of Geoanalysts

 IAVCEI, International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior

 International Natural Zeolite Association-INZA

 International Geoscience Programme (Formerly International Geological Correlation Programme (IGCP))

 International Mineralogical Association

 International Union of Crystallography

 International Union of Geological Sciences

 The Japanese Association of Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists

 Materials Research Society

 The Meteoritical Society

 Mineralogical Association of Canada

 Mineralogical Society of America

 The Mineralogical Society (of Great Britain and Ireland)

 Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (The Mineralogical Society of Poland)

 The Mineralogical Society of Japan

 National Association of Geoscience Teachers

 Russian Mineralogical Society (VMO)

 Sociedad Espanola de Mineralogia The Spanish Mineralogical Society

 Sociedad Mexicana de Mineralogia, A.C. seems to have disappeared

 Societa Italiana di Mineralogia e Petrologia

 Societe Francaise de Mineralogie et de Cristallographie

 Society of Economic Geologists

 Society of Mineral Museum Professionals

 Swiss Society of Mineralogy and Petrology

 

آشنایی با کاني‌شناسي

مباحثه علمی در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته توسط پژوهشگران و کاربران

تصاوير مربوط به کاني ها و سنگ ها که توسط کاربران براي پايگاه ارسال شده اند

فهرست موضوعی مقالات علمي در زمينه سنگ شناسي و علوم وابسته

انجمن هاي علمي فعال در زمينه سنگ شناسي در ایران و سایر کشورها

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

مجله هاي علمي - پژوهشي و ISI فعال در زمينه سنگ شناسي

در زمینه سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران و سایر نقاط جهان

در زمینه زمين شناسي، کاني‌شناسيي،سنگ شناسی و علوم وابسته در ایران